För oss på I.A. Hedin Bil Aktiebolag (“Bolaget”), org.nr 556065-4070, Box 2114, 431 02 Mölndal är det viktigt att följa gällande lagar och regler för hantering av personuppgifter, och vill här informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. När du kommer i kontakt med oss i samband med att du bokar en tjänst hos oss, köper någon av våra produkter eller tjänster, eller när du exempelvis skriver upp dig för att motta något av våra nyhetsbrev, kommer vi att behandla dina personuppgifter, för vilka Bolaget är personuppgiftsansvarig. Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter, och vad du har för rättigheter kopplat till dessa.

Uppgifter för köp- eller tjänsteavtalet med dig

För att vi ska kunna genomföra köpe- eller tjänsteavtalet med dig kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Adress, telefonnummer och epost
 • Personnummer
 • Betalningsinformation samt betalningshistorik
 • Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt (inkl exempelvis registreringsnummer, chassinummer mm), leveransadress, faktura etc.

Den här informationen behöver vi för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Vi sparar informationen från köpet/servicen så länge som vårt garantiåtagande gäller, i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Uppgifter för bokföring mm

För att vi ska kunna följa de lagar som gäller för Bolaget, kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Adress
 • Information från din faktura, såsom ordernummer, produkt (inkl exempelvis registreringsnummer, chassinummer mm), leveransadress etc.

Detta måste vi göra för att följa de lagar som vi omfattas av. Ett exempel är bokföringslagen, och därför sparar vi den här informationen med begränsad åtkomst under 7 år + innevarande år.

Uppgifter för marknadsföring & kundanalys

Bolaget kommer i samband med att du fått en offert ifrån oss, eller köpt produkter eller tjänster av oss att behandla följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Adress, telefonnummer och epost
 • Personnummer
 • Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt, tjänst etc.

 

Dessa uppgifter kan komma att användas för marknadsföring genom olika digitala kanaler via exempelvis banners, genom epost, sms och postala utskick. Vi kommer även att utföra viss segmentering och analys baserat på dina uppgifter i syfte att ge dig så relevant information som möjligt. Segmentering används för att identifiera målgrupper och planera marknadsföring utifrån olika faktorer som exempelvis geografiska variabler, och vi tittar även på vad du kan vara intresserad av baserat på vilka produkter eller tjänster du köpt tidigare. Detta gör vi för att vi vill erbjuda dig produkter och tjänster som kan vara relevanta för det köp som du har gjort. Vi behandlar även uppgifterna för att t.ex. utveckla affärs-metoder, analysmodeller, och affärsstrategier, för att styra pris och sortiment baserat på kunders inköp, samt för att ta fram kundinsikter. Om du köpt en ny bil bevarar vi informationen för detta syfte i 5 år, om du köpt en begagnad bil bevarar vi det i 3 år, om du köpt service- eller reparationstjänster bevarar vi informationen i 2 år och om du enbart fått en offert ifrån oss bevarar vi informationen i 12 månader. Du kan när som helst avsäga dig den här typen av marknadsföring och analys genom att höra av dig till oss.

Samtycken

För behandlingar utöver vad som beskrivs här, kan Bolaget komma att be om ditt samtycke innan behandlingen påbörjas. Exempel på detta kan vara om vi ber dig vara med i en kundundersökning. Innan du lämnar ifrån dig ytterligare uppgifter vid ett sådant tillfälle kommer Bolaget att fråga om ditt uttryckliga samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla sådana samtycken genom att kontakta oss.

Mottagare av uppgifter

Generalagenter och fordonstillverkare
 När du köper ett fordon eller lämnar in ditt fordon för service eller reparation, kan vissa uppgifter om dig och ditt fordon komma att överföras till en generalagent och/eller en fordonstillverkare. När generalagenter och fordonstillverkare behandlar personuppgifter är de självständigt personuppgiftsansvariga. Detta kan ske exempelvis när en generalagent eller fordonstillverkare hämtar data direkt från fordonet genom gemensamma system och databaser när fordonet kopplas upp hos oss vid reparation eller service, eller uppgifter som vi överför vid köptillfället. De uppgifter som överförs är uppgifter som härrör från dig som kund, data från fordonet eller andra uppgifter om fordonet, t.ex. bilregistreringsnummer eller chassinummer. Dessa uppgifter överförs i den utsträckning som krävs för hantering av garantiärenden hos generalagenten och/eller fordonstillverkaren och för att det är nödvändigt för att kunna hantera en återkallelse ifrån generalagenten eller fordonstillverkaren, eller vid misstanke om säkerhetsproblem.

Tjänsteleverantörer
 För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. för att hantera utskick och leverans av dina varor eller tillhandahålla vissa system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för något annat än detta.

Försäkringsbolag, finansbolag m.m.
 När du som kund köper ett fordon eller lämnar in ett fordon på service eller reparation kan dina personuppgifter komma att överföras till ett försäkringbolag. För dessa uppgifter blir försäkringsbolaget personuppgiftsansvarig.
 Om ett leasingavtal ingås kan vi komma att överföra personuppgifter till ett finansbolag. För betalning eller kreditupplysning kan vi även komma att dela uppgifter om ditt kortnummer eller personnummer samt uppgifter om den din ekonomiska situation till betalningsförmedlare och kreditföretag. För dessa uppgifter blir leasingbolaget, betalningsförmedlaren eller kreditföretaget personuppgiftsansvarig.

Övriga mottagare
 Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om det krävs av oss enligt lag.
 Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Överföringar utanför EU

Vissa tjänste- eller betaltjänstleverantörer kan komma att befinna sig utanför EES. Vi överför aldrig några uppgifter utanför EES utan att ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder, och vi har lagstöd för överföringen genom exempelvis Privacy Shield eller kommissionens standardavtalsklausuler.

Dina rättigheter

Du har rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen som rör dig, att invända mot behandlingen samt att få vissa uppgifter raderade.
 Du har också rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 Bolagets skyldigheter och dina rättigheter regleras till den 25 maj 2018 av personuppgiftslagen (1998:204). Från och med den 25 maj 2018 tillämpas istället Dataskyddsförordningen.
 Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Vid tidpunkten för detta informationsblads upprättande är Data-inspektionen tillsynsmyndighet i Sverige.


Hedin Mölndal Bil AB policy beträffande sekretess av uppgifter på Internet beskrivs nedan. Informationen kompletteras med svar på de vanligaste frågorna som även de finns tillgängliga över Internet. Om du har en specifik fråga som ej besvaras, är du naturligtvis välkommen att skriva till oss. Adressen är:

Hedin Mölndal Bil AB
Box 2114
431 02 MÖLNDAL


Datasäkerhet på internet
Hedin Mölndal Bil AB respekterar enskildas rätt till datasäkerhet vid användande av denna webbsajt. All information som rör dig kommer i första hand att användas i samband med de tjänster du själv ber om, och i andra hand för att förbättra de möjligheter vi som företag har för att kunna erbjuda dig personlig service. Vi uppnår detta genom att använda informationen på ett ansvarsfullt sätt.

Dessutom kommer informationen endast att användas inom 
Hedin Mölndal Bil AB, Ford Motor Company *, deras dotterbolag, deras byråer, återförsäljare eller licensinnehavare, och andra verksamheter med vilka Ford har ett fast samarbete för att kunna vara till er tjänst.

Samtliga data behandlas i enlighet med gällande datalagstiftning. Den lagras och behandlas inom eller utanför EU. Som individ har du rätt till att få veta vilka data vi har lagrade rörande dig liksom rätten att komma med rättningar om detta skulle visa sig nödvändigt. Du har också rätt att be oss om att ej använda informationen. Vi kommer att göra allt för att respektera din önskan. Dock kan vissa lagar förhindra detta, speciellt när det gäller lagar om säkerhet och finansiering (t.ex. rörande Ford Credit). Har du några frågor är du välkommen att skriva till:Hedin Mölndal Bil AB
Box 2114
431 02 MÖLNDAL 

*) Ford Motor Company-koncernen, med säte i U.S.A., ("FMC") inbegriper de företag där Ford äger minst 50 %, och detsamma gäller nationella Ford-företag. I detta avtal ingår även Mazda, även om Ford äger mindre än 25 % i detta företag.

FAQ om datasäkerhet

De här vanliga frågorna om datasäkerhet som ställts av privatpersoner kompletterar [infoga återförsäljare] information om säkerheten för dina data och kan lämpligen läsas tillsammans med den officiella texten.

 

"Vilka är fördelarna för mig om Hedin Mölndal Bil AB samlar in data om mig?"

Datainsamling hjälper oss att uppnå följande:

• Webbplatsen kommer att vara lättare för dig att använda, då du inte behöver mata in dina uppgifter mer än en gång.

• Det hjälper oss att ge dig bättre och snabbare information.

• Vi kan enkelt skapa relevant innehåll för dig.

• Du hittar snabbare tjänster eller information som finns från Hedin Mölndal Bil AB.

• Vi använder informationen för att förbättra vår webbplats.

• Vi bedömer allmänna trender på nätet och användningen av dem.

• Vi kan hålla dig uppdaterad om nya produkter, specialerbjudanden, senaste informationen och andra nya tjänster som Ford anser vara av intresse för dig. På de platser där du har gett oss tillåtelse kan vi tillåta andra företag i familjen att kontakta dig direkt.

 

"Vilken information registreras på Hedin Mölndal Bil AB webbplats?"

Det är vår policy att ge dig så mycket kontroll över din personliga information som möjligt. Du kan besöka Hedin Mölndal Bil AB hemsida utan att berätta vem du är - eller lämna ut information av något slag. I vissa fall behöver vi dock information från dig som namn och adress. Du kommer alltid att meddelas innan vi samlar in information om dig på nätet.

Vi samlar bara in personlig information som kan relateras direkt till dig efter att du slutfört Hedin Mölndal Bil AB Internet-registreringsprocess.

Redan innan du registrerar dig på nätet, kommer vi att samla in anonym information om hur du använder webbplatsen. Detta är ett vanligt standardförfarande för många webbplatser. Denna information identifierar inte dig, utan för att hjälpa oss i rent marknadsföringssyfte för att förbättra våra tjänster.

Om du väljer att ge Hedin Mölndal Bil AB informationen över Internet som vi behöver i vår dialog med dig, till exempel när du gör en beställning, eller när vi ger dig en prenumeration är det vår policy att låta dig veta hur vi kommer att använda informationen. Om du säger att du inte vill att dina uppgifter ska användas för ytterligare kontakt med dig kommer vi förstås att respektera denna önskan.

 

"Hur samlar Hedin Mölndal Bil AB in och lagrar informationen?"

Webbplatsen kan samla in information om dig på olika sätt. Antingen direkt, genom att be dig att fylla i fält, eller genom att automatiskt registrerar information om dig när du besöker webbplatsen. Till exempel kan vi samla in information om din "resa" via webbplatsen eller spela in de alternativ som du gör på vägen.

Informationen lagras på en säker plats, skyddad av en kombination av både fysiska och tekniska anordningar. De offentliga eller externa leverantörerna har inte tillgång till informationen.

 

"Hur länge kommer Hedin Mölndal Bil AB lagra mina personuppgifter?"

Hedin Mölndal Bil AB lagrar information i en säker och skyddad miljö så länge som vi tror att det kommer att hjälpa oss att förstå och tjäna dig bäst. Utöver detta kan lagstiftning tvinga oss att lagra dessa uppgifter under en viss period. För att se hur du kan uppdatera eller ändra informationen vi har om dig, gå till lämplig fråga i det här avsnittet.

 

"Varför lagrar Hedin Mölndal Bil AB denna information?"

Vi använder denna information i vårt arbete med att förbättra våra tjänster. Vi kommer att skräddarsy våra produkter och tjänster så att de exakt matchar dina behov.

 

"Vem gäller dataskyddsäkerhetspolicyn?"

Datasäkerhetspolicyn gäller webbsidor avsedda för privatpersoner och gäller inte för besökare från företag.

 

FORDS COOKIEGUIDE

På Hedin Mölndal Bil AB använder vi teknik som cookies, pixlar och lokal lagring för att göra våra webbplatser enklare att använda och skräddarsy innehållet så det blir mer relevant för dig. Den här guiden är till för att förklara så tydligt som möjligt vad cookies är, syftet med att använda dem på Hedin Mölndal Bil AB webbplatser och vad du har för möjligheter att kontrollera eller ta bort dem – om du tycker att du vill det.

Vad är en cookie? 
Nästan alla webbplatser använder cookieteknik. En cookie, som ibland också kallas kaka, är en liten fil som sparar Internetinställningar. Den blir nedladdad genom en webbläsare under det första besöket på en webbplats. När du kommer tillbaka till sajten nästa gång med samma enhet, kan webbläsaren kontrollera om en nära anknuten cookie finns (d.v.s. som innehåller sajtens namn) och använda uppgifterna inuti cookien för att skicka tillbaka till sajten. Detta gör att sajterna kan känna av att webbläsaren har varit där på besök tidigare, och i vissa fall variera sitt innehåll för att återspegla det.

Fördelarna med cookies 
Vissa cookies är oerhört användbara, eftersom de kan göra upplevelsen mer användarvänlig när du kommer tillbaka till en webbplats som du besökt flera gånger tidigare. Om du bara använder samma enhet och webbläsare som då, kan cookies t.ex. komma ihåg dina inställningar, hjälpa oss att veta hur du använder våra sidor, och få innehållet att visas på ett sätt som stämmer bättre med dina intressen och behov. Ingen av de cookies som används på våra webbplatser samlar information som identifierar dig personligen.

Här nedan finns en tabell som visar de cookies som huvudsakligen används på Hedin Mölndal Bil AB webbplatser, och förklarar var de dyker upp och vad de gör.

Kontrollera och ta bort cookies 
Om du vill ändra på hur en webbläsare använder cookies, t.ex. att blockera eller ta bort cookies från 
Hedin Mölndal Bil AB webbplats (eller egentligen vilken annan webbplats som helst) kan du göra det genom att ändra webbläsarinställningarna.

För att kontrollera cookies kan de flesta webbläsare låta dig antingen godkänna eller avvisa alla cookies, godkänna bara vissa typer av cookies, eller meddela dig varje gång en sajt vill spara en cookie. Det är också lätt att ta bort cookies som redan sparats på din enhet av en webbläsare.


Processerna för att kontrollera och ta bort cookies varierar beroende på vilken webbläsare du använder. För att få reda på hur du bär dig åt med en viss webbläsare, kan du använda dess hjälpfunktion eller alternativt besöka http://www.aboutcookies.org, som förklarar steg för steg hur du kontrollerar och tar bort cookies i de flesta webbläsare.


Kontaktinformation

Har du frågor om vår hantering av personuppgifter, eller vill utöva dina rättigheter, är du välkommen att maila till oss på dataprivacy@hedinbil.se.